Προκύρηξη προγράμματος ΕΣΠΑ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών


Ιαν 16

Προκηρύχτηκε από το ΕΣΠΑ το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456.000.000€.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Όλες οι Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε Επιλέξιμη Δραστηριότητα. Οι Επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

  • υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα μηνών .
  • νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία ή θα ιδρυθούν μετά την αίτηση στο πρόγραμμα.

 Προϋπολογισμός Έργων:

  • από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
  • από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»
  • από 20.000,00€ έως 100.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες»

Οι Υποβολές θα γίνουν από έως 25.02.2013 έως 25.04.2013

Επιχορήγηση:

Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)
Περιφέρειες Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις % ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις % ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις % ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 50 60 50 40
Κ. Μακεδονία 40 50 60 50
Δ. Μακεδονία 40 50 60 50
Ήπειρος 50 60 50 40
Θεσσαλία 40 50 60 50
Ιόνια 40 50 60 50
Δ. Ελλάδα 50 60 50 40
Πελοπόννησος 40 50 60 50
Β. Αιγαίο 40 50 60 50
Κρήτη 40 50 60 50
Στερεά Ελλάδα 40 50 60 50
Ν. Αιγαίο 40 50 60 50
Αττική 40 50 60 50

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 60% 80% 60%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100% 100% 100%
3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) 15.000 15.000 10.000
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 100% 100% 100%
5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας 20% 20% 20%
6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 6.000 € 6.000 € 6.000 €
7. Λογισμικό 30.000 € 30.000 € 10.000 €
8. Προβολή - Προώθηση 20.000 € 30.000 € 10.000 €
9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 10.000 € 10.000 € 10.000 €
10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%) 40% 40% 40%